Xiaomi Switch


The xiaomi aqara switch platform allows you to get data from your Xiaomi aqara switches.

The requirement is that you have setup Xiaomi aqara.