Xiaomi Sensor


The xiaomi aqara sensor platform allows you to get data from your Xiaomi sensors.

The requirement is that you have setup Xiaomi aqara.